ascbhalod@gmail.com02585 242229
ascbhalod@gmail.com02585 242229
Secondary Education Society's

Arts and Science College, Bhalod


College Management Committee (2013 - 2018)

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Dilip Hari Chaudhari Chairman
2 Sau. Hemlata Murlidhar Ingale Vice Chairman
3 Shri. Nitin Vasudev Chaudhari Secretory
4 Shri. Ganesh Girdhar Nehete Member
5 Shri. Narayan Shashikant Chaudhari Member
6 Shri. Nitin Lahu Chaudhari Member
7 Shri. Arun Ramdas Chaudhari Member
8 Shri. Bhaskar Devidas Pimpale Member
9 Shri. Ichharam Liladhar Chaudhari Member
10 Shri. Madhukar Girdhar Paratane Member
11 Shri. Kishor Laxman Mahajan Member
12 Prin. Dr Ajaykumar Soma Kolhe Member Secretory