ascbhalod@gmail.com02585 242229
ascbhalod@gmail.com02585 242229
Secondary Education Society's

Arts and Science College, Bhalod


College Development Committee

Sr. No. Name Designation
1 Hon. Shri Haribhau Madhav Jawale President
2 Shri. Nitin Vasudev Chaudhari Member
3 Shri. Chandrakant Jagannath Chaudhari Member
4 Shri. Muralidhar Tryambak Ingale Member
5 Shri. Kishor Dalu Dhake Member
6 Sau. Varsha Kamalakar Nehete Member
7 Shri. Jatinkumar Shridhar Medhe Member
8 Dr. Vasant Parashuram Pawar Member
9 Shri. Rakesh Prabhakar Chaudhari Member
10 Dr. Sunil Madhukar Neve Member
11 Shri. Bhanudas Ramdas Paratane Member
12 Dr. Ganesh Ramesh Chaudhari (Co-ordinator IQAC) Member
13 Prin. Dr. Ajaykumar Soma Kolhe Secretory